Het volgen van de imam in het gebed

Wat zijn de regels omtrent het volgen van de imam?

 We zien dat sommige mensen traag zijn in het volgen van de imam tijdens het gebed en dat anderen hem juist vóór zijn in de soedjoed (knieling) of de roekoe’ (buiging in het gebed).

We hopen dat u ons kunt uitleggen wat de regels zijn omtrent het voorlopen op de imam of het traag zijn in het volgen van hem, zodat Allah ons daarvan kan laten profiteren.

Alle lof is aan Allah.

Sheikh  Mohammed ibn Uthaimien (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd in al-Sharh al-Mumti':

Als een persoon het gebed verricht achter een imam kunnen zich vier situaties voordoen:

1 – Anticipatie (een beweging maken voordat de imam dat doet)

2 – Vertraging

3 - Een handeling tegelijk met de imam doen

4 – Volgen

1- Anticipatie

Dit heeft betrekking op de persoon , die een van de essentiële handelingen in het gebed verricht voordat de imam dat doet, zoals het knielen of opstaan voor de imam of het buigen en het opstaan na de buiging. Dit is haram en het bewijs hiervoor zijn de woorden van de profeet (vrede zij met hem): "Buig niet totdat hij buigt, kniel niet todat hij knielt."

Het basis principe is dat het woord "niet" aangeeft dat het haram is en als iemand zou zeggen dat het een grote zonde is, zou dat niet vergezocht zijn want de profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: " Is degene die zijn hoofd opheft vóór de imam niet bang dat Allah zijn hoofd zou kunnen veranderen in het hoofd van een ezel of hem zal laten lijken op een ezel?" Dit is een waarschuwing en een waarschuwing is een teken dat een zonde een grote zonde is.

Regelgeving omtrent degene die tijdens het gebed een beweging maakt voordat de imam dat doet:

Als een persoon expres een beweging maakt vóór de imam, terwijl hij onwetend is of het vergeten is, dan is zijn gebed geldig. Maar als hij de regel kent en weet wat hij doet, dan is zijn gebed ongeldig

2 – Vertraging

Er zijn twee soorten vertragingen bij het volgen van de imam:

(1): Vertragen met een reden.

(2) Vertragen zonder enige reden.

De eerste soort is als er een reden is. Hij moet dan inhalen wat hij achterlopen heeft en daarna weer de imam volgen. Dan rust er geen zonde op hem ook al betreft het één of twee essentiële onderdelen van het gebed. Kortom, als een persoon afgeleid is of zijn concentratie verliest of de imam niet heeft gehoord en de imam is al een of twee handelingen verder, dan moet hij de gemiste handelingen inhalen en dan de imam weer volgen, behalve als de imam op hetzelfde punt in de rakaa (gebedseenheid) is als hij, dan moet hij niet inhalen maar de imam verder volgen. Eén rakaa (gebedseenheid) is dan geldig voor hem wat gevormd is uit twee rakaat (gebedseenheden) die de imam heeft gedaan, de ene waarin hij onderdelen gemist heeft en de tweede waarin de imam hetzelfde punt bereikte als hij en die rakaa (gebedseenheid) haalt hij in als de imam het gebed heeft beëindigd.

De geleerden hebben gezegd:  op deze manier heeft de persoon die achter de imam het gebed doet,  één rakaa (gebedseenheid) gevormd uit twee rakaat (gebedseenheden) van de imam, want hij heeft een deel  van de eerste rakaa (gebedseenheid) gevolgd en een deel van de tweede rakaa (gebedseenheid).

Als hij merkt dat hij achter is geraakt vóór de imam hetzelfde punt weer heeft bereikt in de volgende rakaa (gebedseenheid) dan moet hij dat deel inhalen en dan weer de imam volgen.

De tweede soort is  uitstellen zonder enige reden.

Vertragen van een essentieel onderdeel van het gebed  betekent achterkomen in het volgen van de imam maar hem inhalen in het volgende essentiele onderdeel van het gebed.  Bijvoorbeeld; de imam buigt terwijl jij nog een of twee verzen van de soerah die je reciteert wilt zeggen. Jij blijft staan om af te maken wat je nog wilt reciteren en dan buig je en haalt de imam in tijdens de roekoe’ (buiging). In dit geval is je gebed geldig maar het gaat tegen de soennah in, want het is voorgeschreven dat je begint te buigen als de imam gebogen staat om  niet achter te raken, zoals de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "Buig, als hij buigt."

Achterlopen in een essentieel deel van het gebed betekent dat de imam je een stap voor is in het gebed, dat wil zeggen dat hij buigt en weer opstaat voordat jij buigt. De geleerden (moge Allah hen genadig zijn) hebben gezegd dat als je achterloopt met betrekking tot de roekoe’  (buiging) dan is je gebed ongeldig, net zoals het ongeldig is als je buigt voordat de imam buigt, maar als je achterligt in de soedjoed (knieling) dan is je gebed volgens de geleerden wel geldig omdat dit een ander essentieel onderdeel van het gebed is dan de roekoe’ (buiging).

De correcte mening van de geleerden is echter dat als een persoon zonder reden achterkomt in een essentieel onderdeel van het gebed, zijn gebed ongeldig is, ongeacht om welk onderdeel van het gebed het gaat.

3 – Een handeling tegelijk met de imam doen.

Dit betreft woorden en handelingen en kan verdeeld worden in twee categorieën:

De eerste categorie is het tegelijkertijd uit spreken van woorden. Dit maakt niets uit, behalve in het geval van de takbierat al-ihraam (het zeggen van 'allahu akbar' bij aanvang van het gebed) en de salaam (beëindigen van het gebed).

Met betrekking tot de eerste takbier (het zeggen van Allahoe akbar); als jij de takbier hebt gezegd voordat de imam de takbierat al-ihraam heeft uitgesproken dan is jouw gebed nog niet eens begonnen want het is essentieel om de takbier (het zeggen van Allahoe akbar) te zeggen nadat de imam de takbierat al-ihraam in z’n geheel heeft uitgesproken.

Met betrekking tot de salaam zeggen de geleerden dat het makroeh (ongewenst ) is om de eerste en de tweede salaam tegelijk met de imam te zeggen maar als jij de eerste salaam zegt nadat hij de eerste heeft gezegd en de tweede salaam nadat hij de tweede heeft gezegd dan is daar niets mis mee, maar het is beter om de salaam pas te zeggen nadat de imam beiden heeft gezegd.

Met betrekking tot alle andere woorden die in het gebed gezegd worden, maakt het niet uit of je ze tegelijk , voor of na de imam zegt. Als we ervan uitgaan dat jij de imam de tashahhoed hoort zeggen terwijl jij deze al hebt gezegd, dan maakt dat niets uit want het uitspreken van woorden voordat de imam dat doet, behalve de eerste takbier (het zeggen van Allahoe akbar) en de salaam, heeft geen effect op het gebed.

De tweede categorie is handelingen van het gebed tegelijk met de imam verrichten, en dit is makroeh (ongewenst). Bijvoorbeeld; als de imam 'allahu akbar ' zegt voor de roekoe’ (buiging) en dan begint te buigen en jij buigt tegelijk met hem dan is dit makroeh (ongewenst) want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: " Buig, als hij buigt en buig niet tot hij heeft gebogen." En als de imam de takbier (het zeggen van Allahoe akbar) zegt voor de soedjoed (knieling) en jij knielt en je raakt tegelijk met de imam de grond, dan is dat makroeh (ongewenst) want de profeet (vrede zij met hem) heeft dat afgekeurd en gezegd: "Kniel niet voordat hij knielt."

4 – Volgen

Volgen is de soennah  en het betekent dat een persoon begint met een beweging zodra de imam is begonnen met een beweging maar zonder ze tegelijk te doen.

Bijvoorbeeld; als hij buigt, buig jij, ook al heb jij je recitatie niet afgemaakt. Dit is moestahabb (aanbevolen), zelfs als je nog maar een vers te gaan hebt,  zou dat betekenen dat je achter raakt, dus maak dat laatste vers niet af. Tijdens de soedjoed (knieling), als de imam omhoogkomt na de knieling, volg je de imam. Dat is beter dan geknield te blijven om doe'a (smeekgebed) te doen voor Allah, want jouw gebed is verbonden aan de imam en het is jou opgedragen om de imam te volgen.

Allah is alwetend

Vertaald via islamqa