Hadith en soennah, hetzelfde of niet?

Er zijn gevallen waarin deze woorden hetzelfde betekenen en gevallen waarin ze iets anders betekenen. Wat zijn deze gevallen precies?

Is er een verschil tussen de woorden “hadith” en “soennah”? Zijn “hadith” en “soennah” synoniemen van elkaar, of is er verschil tussen de twee?

Alle lof is aan Allah

Het verschil in terminologie onder de geleerden is een van de kwesties waarbij meestal het verschil in de bewoording zit, dus wanneer er verschillen optreden, dan is het verschil in de bewoording en niet in de betekenis. Wat betreft de kwestie over het verschil tussen de twee woorden “soennah” en “hadith”, kunnen we zeggen, dat deze twee woorden hetzelfde betekenen in sommige contexten, en in andere contexten een andere betekenis hebben.

Ten eerste: gevallen waar ze wel hetzelfde betekenen:

1. Alles wat is overgeleverd van (of over) de profeet (vrede zij met hem) van woorden, handelingen of goedkeuringen kunnen “hadith” of “soennah” genoemd worden. Shaykh ‘Abdullah al-Joedayyi’ heeft gezegd: “De basis betekenis van het woord “soennah” is fundamenteel hetzelfde als de definitie die gegeven is door de hadith geleerden, zoals hierboven vermeld over het woord “hadith”, wanneer het in algemene termen genoemd wordt maar zonder te beschrijven waarover gesproken wordt.

Dat is met uitzondering van de overleveringen die spreken over de fysieke beschrijving van de profeet (vrede zij met hem); maar deze uitzondering is alleen van toepassing als het over de soennah gaat in het geval dat het een van de bronnen van de shari'ah(islamitische wetgeving) is. In dat verband maken de overleveringen die spreken over zijn beschrijving geen deel uit van de soennah; de soennah is alleen gebaseerd op zijn woorden, daden en goedkeuring. Einde citaat uit Tahreer 'Uloom al-Hadith

2. Een van de namen van de groep die zich zal blijven houden aan de bevelen van Allah is “Ahl al-Hadith” zij worden ook wel “Ahl as-Soennah” genoemd.

3. De boeken die te maken hebben met de overdracht van de overleveringen van de profeet (vrede zij met hem) en van de sahabah(metgezellen), en de woorden van de rechtvaardige vroegere generaties worden zowel “Koetoeb al Hadith” als “Koetoeb as-Soennah” genoemd.

Ten tweede: gevallen waar ze verschillende betekenissen hebben

1. De algemene leer en voorbeelden van de profeet (vrede zij met hem), waarvan bewezen is dat ze correct overgeleverd zijn, waarin al zijn zaken beschreven worden, worden “de soennah” genoemd. Daarmee wordt bedoeld zijn pad, zijn methodologie en zijn manieren. In deze context, gebruiken de geleerden meestal niet de term “hadith.”

Soelaymaan an-Nadwi (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Hadith” verwijst naar elk incident dat is toegeschreven aan de profeet (vrede zij met hem), zelfs als hij het maar één keer in zijn leven heeft gedaan, en zelfs al is het maar door één persoon overgeleverd. Met betrekking tot het woord “soennah”; in werkelijkheid wordt het gebruikt om te spreken over zijn daden- daarmee wordt bedoeld hoe de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) dingen deed – die aan ons zijn doorgegeven via tawaatur (d.w.z., daden die zijn doorgegeven door zoveel mensen naar zoveel andere mensen dat het ondenkbaar is dat ze allemaal zouden hebben afgesproken om te liegen).

Dat houdt in dat de profeet (vrede zij met hem) iets deed, en dat de sahabah(metgezellen) het toen na hem deden, en de taabi’ien(generatie na de metgezellen) deden het hen na, enzovoort. Het hoeft niet perse te betekenen dat er een overlevering is die de daad beschrijft; eerder dat dit verwijst naar de manier waarop een bepaalde handeling werd uitgevoerd en werd doorgegeven door de generaties door middel van tawaatur, dit is wat “soennah” wordt genoemd.

Het zojuist genoemde wordt naast het boek (de Koran), in de hadith genoemd waarin de profeet (vrede zij met hem) zei: “ik laat jullie twee dingen achter en jullie zullen nooit afdwalen zolang jullie je hieraan blijven houden: het Boek van Allah, de Verhevene, en de soennah van Zijn profeet.” Dit is datgene waar geen moslim tegenin mag gaan, ongeacht wie hij is, anders maakt hij geen deel uit van de islam. Einde citaat uit Majallat al-Manaar, 30/673

2. De geleerden gebruiken het woord "soennah" voor het naleven van de islam op de voorgeschreven wijze zonder iets toe te voegen of innovaties in de religie te brengen. Ze noemen dit geen hadith. Bijvoorbeeld: ‘abd ar-Rahmaan ibn Mahdi al-Mashhoor zei: Sufyaan ath-Thawri is een imaam (leidende geleerde) in hadith, maar hij is geen imaam in soennah. Al-Awzaa’i is een imaam in soennah, maar hij is geen imaam in hadith. Maalik ibn Anas is een imaam in beide. Tareekh Dimashq door Ibn ‘Asaakir, 35/183

Abu ‘Amr ibn as-Salaah (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd: Sommigen zeiden over imam Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) dat hij de kennis van de soennah en de hadith combineerde; Wat is het verschil tussen de twee? Hij (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “In deze context is soennah het tegenovergestelde van bid’ah (innovatie). Een persoon kan een geleerde van hadith zijn maar ook een vernieuwer (iemand die dingen aan de religie toevoegt, die niet op de soennah gebaseerd zijn). Malik (moge Allah tevreden met hem zijn) combineerde beide soennahs; hij was een geleerde van de soennah, dat wil zeggen, hadith, en hij geloofde ook in de soennah, dat wil zeggen, zijn manier was die van Ahl-al-haqq (de mensen van de waarheid) zonder bid’ah (innovatie). En Allah is alwetend.” Einde citaat. Fataawa ibn as-Salaah, 1/139-140

3. De geleerden gebruiken het woord “soennah” wanneer ze een specifieke actie uitleggen die moestahabb (geliefd/aangeraden) is, in deze context gebruiken ze niet het woord “hadith”.

4. Wanneer de geleerden spreken over overleveringen en of die sahih (authentiek) of da’ief (zwak) zijn, dan gebruiken ze alleen het woord “hadith” en niet het woord “soennah”. Dus dan zeggen ze “Dit is een da’ief (zwakke) hadith”, zij zeggen niet “Dit is een da’ief soennah”, want zij beschouwen de soennah als dat wat bewezen is in de hadith; daarom zeggen ze soms “deze hadith is in strijd met qiyaas (analogie), de soennah en idjmaa’ (consensus van de geleerden).”

En Allah is alwetend

Bewerkt en vertaald via islamqa