Khutba's

Khutba's

Khutba 26 - Hoe verder na de Ramadan

Khutba 26 - Hoe verder na de Ramadan Lees verder...

Khutba 25 - De laatste 10 dagen van de Ramadan

Khutba 25 - De laatste 10 dagen van de Ramadan Lees verder...

Khutba 24 - Laylatoe'l Qadr

Khutba 24 - Laylatoe'l Qadr Lees verder...

Khutba 23 - Goede daden in de maand Ramadan

Khutba 23 - Goede daden in de maand Ramadan Lees verder...