Khutba 17 - Het gebed en al-Khoedjoe (4)

Khutba 17 - Het gebed en al- Khoedjoe (4)

Beste broeders en zusters,

 

De afgelopen weken hebben wij het tijdens de khoetba’s gehad over al khoesjoeh in het gebed. De reden waarom ik dit onderwerp uitgebreid behandeld heb, is omdat het gebed de relatie vormt tussen de mens en Zijn Heer. En ik vind het heel erg om te zien dat veel moslimjongeren de band, de relatie met Allah verbroken hebben. Meestal omdat het gebed in hun ogen slechts bestaat uit bewegingen welke zij geen betekenis kunnen geven. En om vijf keer per dag op bepaalde tijdstippen weer dezelfde lichaamsbewegingen te verrichten is te zwaar. Vandaar dat veel jongeren een onaangenaam gevoel krijgen wanneer iemand hen uitnodigt om te bidden. Dansen of sporten totdat het zweet uit het lichaam vloeit, is veel aangenamer dan bidden. Waarom? Heel simpel. Iemand die danst of sport weet waarom en met welk doel hij of zij beweegt. Daarom geniet hij of zij en verveelt zich niet tijdens het herhalen van dezelfde bewegingen. Veel jongeren weten niet waarom zij bidden en waarom zij bepaalde handelingen verrichten tijdens het gebed, waardoor zij niet genieten van het gebed en zich juist vervelen tijdens het gebed. Dit is dan de voornaamste reden waarom heel veel jongeren het gebed verlaten. Allah de Verhevene zegt:

 

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

 

“… het (gebed) is inderdaad moeilijk, behalve voor degenen die khoesjoe hebben (ootmoedigen).” (al Baqarah: 45)

 

De reden waarom het gebed zwaar is voor deze mensen, is omdat zij hun gebeden verrichten zonder al-khoesjoe. En om al-khoesjoeh te verkrijgen, is het noodzakelijk te weten wat de betekenissen van de handelingen en de bewegingen van het gebed zijn, wilt men genieten van het gebed.

 

Wij hebben tijdens de afgelopen drie khoetba’s al-khoesjoeh grotendeels behandeld.

ü  Je heft je handen tot de hoogte van de borst of oren en zegt: ‘Allahoe Akbar’ (Allah is de Grootste). Je zegt dit niet alleen met je tong, maar tevens met je hart, zodat Allah de grootste wordt in jouw hart.

ü  Je weet dat al jouw zondes op jouw hoofd en schouders zijn geplaatst…

ü  Je weet dat Allah Zijn gezicht tot jou heeft gericht…

ü  Je herinnert de dood en denkt dat dit je laatste gebed kan zijn…

ü  Je plaatst je rechterhand op je linkerhand en neemt zodoende de houding van een nederige verzoeker aan…

ü  Net zoals men het gesprek bij een koning begint met een prijzing, begin je ook het gebed door de Koning der Koningen te prijzen. Je zegt:

ü  Daarna zoek je toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan. Want satan zal jou tijdens het gebed zeker niet verlaten. Alleen kan jij hem niet verslaan. Daarom is het noodzakelijk dat jij toevlucht zoekt bij Allah. Want met de bescherming en hulp van Allah kan satan jou niets aandoen…

ü  Daarna lees je soerah al Fatihah, waarin jij Allah vraagt jou te leiden op het rechte Pad, het Pad dat leidt tot het Paradijs. Allah beantwoordt deze vraag door het volgende te zeggen: “Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” (Moeslim)

 

Vandaag zullen wij met de wil van Allah dit onderwerp afronden. Alvorens ik begin met de khoetba van vandaag, vraag ik Allah ons te begunstigen met al- khoesjoeh in onze gebeden.

 

Concentreren op de verzen van de Koraan

 

Allah zegt in de Koraan:

 

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

 

“Het Boek, vol van zegeningen, hebben Wij jou geopenbaard zodat zij over zijn verzen nadenken en zodat de verstandigen er lering uit trekken.” (Sa’d: 29)

 

Voorwaar, het nadenken over de verzen van de Koraan is een van grootste redenen van de khoeshoe. Want de verzen van de Koraan hebben het over Allah en Zijn eigenschappen, over de dood, over de Dag des Oordeels, over Djannah en haar bewoners, over Djahannam en haar bewoners… Het hart van degene die deze waarheden begrijpt, zal zeer zeker vol raken met khoeshoe en vrees voor Allah en zal daardoor de hardheid van het hart splijten. Allah zegt:

 

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

 

“Indien Wij deze Koran op een berg hadden doen neerkomen, dan had jij de berg zich zien vernederen en splijten uit vrees voor Allah. Deze gelijkenissen zetten Wij aan de mensen voor opdat zij er over nadenken.” (Hasjr: 21)

 

Als een berg met zijn hardheid en ruwheid de Qoraan zou kunnen begrijpen of over de Qoraan zou kunnen nadenken, zoals de mens, dan zou het zeker zich vernederen en splijten uit vrees voor Allah.

Degene die tijdens het gebed nadenkt over de verzen van de Qoraan zal zeer zeker khoeshoe verkrijgen. Degene die de verzen uit de Qoraan reciteert, moet wel de betekenis van die verzen begrijpen, wil hij khoeshoe verkrijgen en genieten van de Qoraan. Ibn Djarier et Taberie zei: “Ik ben verbaasd over mensen die de Qoraan lezen en niet weten wat het betekent. Hoe kunnen zij van het lezen genieten?” (Moeqaddimat Tefsier at Taberi door Mahmoed Shaakir)

Daarom is het belangrijk Arabisch te leren. Ook is het belangrijk om tafsier te lezen.

Roeqoe’ ve Dhikr

Alle dieren hebben een gebogen rug(houding). Allah heeft hen in buigende vorm geschapen, dus in een roeqoe’ houding. Mens heeft een rechte houding. Het is aan de mens zelf gelaten om roeqoe’ te doen.

Roeqoe’ is een uiting van respect. Een mens zal alleen buigen voor iets/iemand waar hij heel veel waarde hecht in zijn hart. Hoe sterk de grootheid van Allah in het hart van de dienaar is, des te kleiner de waarde van andere dingen in zijn hart zullen zijn. Andersom; Hoe zwak de grootheid van Allah in het hart van de dienaar is, des te groter de waarde van andere dingen in zijn hart zullen zijn.

Allah zal zeker de grootste zijn in de harten van diegenen die hun verstand gebruiken en gehoor geven aan de stem van de fitrah. En als uiting van respect zal de dienaar voor de grootheid van Allah buigen en zal hij ‘Soebhane Rabbiye’l Adhiem’ (Glorie is voor mijn Heer, de Allergrootste) zeggen.

Kortom: Roeqoe’ is een uiting van respect. Met deze buiging kan je het verschil tussen het respect voor Allah en het respect van de dienaren onder elkaar zien. De mensen buigen uit respect voor elkaar; soms in mindere mate en soms in grotere mate. Echter, de buiging voor Allah heeft een perfecte en volmaakte vorm.

Rechtop komen van roekoe

Wanneer de dienaar rechtop komt, denkt hij aan de vele gunsten die Allah aan hem heeft geschonken. Het kunnen buigen voor Allah is een gunst dat niet iedereen heeft gekregen. Hij zal Allah bedanken voor deze gunst door ‘Rabbena ve leke’l hamd’  (Onze Heer, alle lof zij U) te zeggen.

 

Sadjdah (knielen)

 

Vanaf de staande positie gaat de dienaar naar de Sadjdah. Terwijl hij dit doet, zegt hij: Allahoe Akbar”. Alle bewegingen in het gebed worden onderscheiden met de takbier; de grootheid van Allah wordt herhaald.
Hier legt de dienaar zijn twee eervolle organen; zowel zijn gezicht als zijn hart op de grond. Op deze manier buigen de hoge organen van de dienaar naar beneden. Naast deze hebben zijn handen, knieën, voeten ook de knielende houding. Met deze houding heeft de dienaar naast de grootheid van Allah een lage, vernederde positie. Tijdens deze houding zegt de dienaar: ‘Soebhane Rabbiye’l A’la’ (Heilig is mijn Heer, de Allerhoogste).

Met deze nederige houding is de dienaar in vergelijking tot de andere houdingen het dichtstbij zijn Heer. Profeet صلى الله عليه وسلم heeft gezegd: “De dienaar is het meest dichtbij zijn Rab tijdens de sadjdah.” (Overgeleverd door Moeslim, Eboe Hoerayra)

Het voordeel van de Roeqoe’ en de Sadjdah

De Profeet صلى الله عليه وسلم zei: “Wanneer een dienaar staat om te bidden, worden al zijn zonden gebracht en op zijn hoofd en schouders geplaatst. Elke keer wanneer hij buigt of knielt, vallen ze van hem af.” (Bayhaqi; Soenanoe’l Koebra, el-Albani heeft deze overlevering authentiek verklaard. Zie Sahihoe’l Djamioe’s Sagier)

Het zitten tussen de twee knielingen

 

Daarna zal de dienaar zijn hoofd van de sadjdah optillen en de zittende houding nemen. Deze zittende houding heeft een betekenis. De dienaar heeft met deze houding een positie ingenomen waarin hij zichzelf voor zijn Heer heeft gegooid en excuseert en vergiffenis vraagt voor zijn zondes, wachtend op de Barmhartigheid van zijn Heer. Hierdoor zei de Boodschapper van Allah صلى الله عليه وسلم tijdens deze zittende houding: ‘Rabbigfirlie, Rabbigfirlie’ (Mijn Heer vergeef mij! Mijn Heer vergeef mij). (Eboe Dawoed, Sahieh Ibn Madjah)

                                                                                         

At-Tasjah-hoed

 

De tijd voor het afscheid van het gebed is aangebroken. De dienaar zal dit doen door zijn Heer te begroeten:

التَّحِيّـاتُ للهِ وَالصَّلَـواتُ والطَّيِّـبات،

“Alle begroetingen, gebeden en al het goede, komt toe aan Allah.”

Daarna begroet hij alle dienaren van Allah. Eerst begroet hij de Boodschapper van Allah Vrede Zij met Hem en daarna de goede dienaren.

Het wijzen met de wijsvinger in Tashahhoed

Het volgende is overgeleverd door Moeslim, Aboe ‘Awanaah en ibn Choezaimah:


“Hij (de Profeet
صلى الله عليه وسلم) strekte zijn linker handpalm op zijn linker knie, balde al de vingers van zijn rechterhand, wees met de vinger aangrenzend aan de duim richting de qiblah, en richtte zijn blik erop (d.w.z. de vinger).”

 

De betekenis van deze houding is …

 

De Profeetصلى الله عليه وسلم zei: “Het is krachtiger tegen de shaytaan dan ijzer.” (Overgeleverd door Ahmad met een hasan isnaad verklaard in Sefat as Salaat)

D.w.z. het wijzen met de wijsvinger tijdens Tashahhoed is pijnlijker voor shaytaan dan geslagen worden met een ijzeren stok, omdat het de dienaar aan de Eenheid van Allah herinnert en om oprecht te zijn in de aanbidding van Hem alleen, en dit is wat de shaytaan het meeste haat; we zoeken toevlucht bij Allah tegen hem. (al Fath’ ar-Rabbani door al-Saa’idi)

 

“Wa’l-hamdoelillahie Rabbi’l A’lemien.”