Het geloof in de Koran

De Koran is het Woord van Allah.

De koran is de laatste openbaring van Allah, omvat de kern van voorgaande openbaringen en Allah zal de Koran beschermen tegen verandering.

In het leven hechten wij veel waarde aan onze dierbare vrienden, vriendinnen en families. Ook materiële zaken kunnen ons enorm dierbaar zijn. Denk maar eens aan voorwerpen die je van een oude, trouwe loyale vriend of vriendin hebt gekregen, hier kan men een ongekende hoge emotionele waarde aan hechten. Of een duur product waar men zich jaren lang voor heeft moeten inspannen om uiteindelijk in zijn bezit te krijgen. Wanneer het product van grote waarde is, zit er altijd een handleiding bij en gaat men er automatisch voorzichtig en verantwoordt mee om. De handleiding wordt dan nauwkeurig doorgelezen en toegepast.

Denk maar eens aan de aankoop van een dure laptop met de nieuwste Windows versie; wanneer de laptop volgens de handleiding gebruikt wordt en stuk gaat, kan men zich altijd beroepen op zijn garantie en treft hem geen blaam. Anderzijds, wanneer de persoon op ongeduldige, impulsieve en koppige wijze de laptop op eigen manier (eigen risico) gebruikt en stuk maakt, zijn de kosten voor hem zelf. Het gegeven dat men de handleiding nodig heeft en deze dient te gebruiken is vanwege het simpele feit dat wij mensen geen all round experts kunnen zijn. Immers boven elke bezitter van kennis is er altijd iemand met nog meer kennis en op deze wijze zijn we op bepaalde gebieden altijd afhankelijk van elkaars expertise.

Kortom, voor elk nieuwe product is daar een handleiding. Voor elke nieuwe doorgevoerde wetsvoorstel wordt de grondwet aangepast en worden oude wetsvoorschriften ofwel vernietigd of aangepast. Hoe zit het met de handleiding die van boven de zeven hemelen tot ons is gekomen? Afkomstig van de Alwetende Schepper en via de engel Gabriel op het hart van de profeet is neergedaald?

En voorwaar, hij (de Koran) is zeker een neerzending van de Heer der Werelden. Met hem (de Koran) daalde de getrouwe Geest (Djibriel) neer. Op jouw hart (O Mohammed), opdat jij tot de waarschuwers behoort

Koran, hoofdstuk 26:192-194

De Koran is het wonderbaarlijke boek dat 1400 eeuwen geleden via de profeet Mohammed aan de mensen is geopenbaard. Dit boek overtreft elk wonder dat ooit geweest is, zelfs in de tijden van de profeten. In het verhaal van Mozes waar magie wijdverspreid was, lezen we dat hij de zee in tweeën spleet en hij op gezag van Allah de beste magie bedreef in een tijd waar magie de culturele machtsstatus bepaalde. In de tijd van Jezus bedreef men geneeskunde, waarbij Jezus op gezag van Allah de geneeskunde overtrof door de blinde zijn gezichtsvermogen terug te geven.

Wonder boven wonder zijn het alleen prachtige verhalen, maar zijn ze allen gelimiteerd aan een bepaalde tijd en ruimte. Niemand die er bij is geweest om het vandaag na te vertellen, we moeten het maar geloven. Alle profeten gebruikten immens verbazingwekkende wonderen om de mensen te overtuigen hun boodschap (boek) te volgen. Allah koos ervoor om het mirakel tot de sleutel te maken die hun waarachtigheid bevestigde en de mensen uitnodigde naar hun boodschap (boek).

In het geval van de profeet Mohammed was het niet nodig om soortgelijke wonderen te verrichten om zijn boodschap kracht bij te zetten. Nee, het boek de Koran was op zichzelf voldoende om de harten te veroveren en is zowel een wonder als een boodschap. Net zoals de zon de sterren met zijn licht en omvang overtreft, zo is de Koran hét literaire wonder die alle andere wonderen heeft overtroffen.

...Wij hebben hem tot een licht gemaakt waarmee Wij van Onze dienaren leiden wie wij willen...

Koran, hoofdstuk 42:52

In de tijd van de profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) was Arabische poëzie het vermaak van de dag en bepaalde de dichtkunsten van de Arabische literatuur je status. Dermate dat de beste poëziestukken werden uitgewerkt met goud en op de Ka’ba van Mekka werden geplaatst. In dezelfde periode was het de profeet Mohammed die alle poëten met de wonderbaarlijke en prachtige hartveroverende teksten van de Koran wist te raken. Enkel bij het horen van de Koran ondervond men een innerlijke rust en voelde alle zintuigen van het lichaam de frequentie van het geluid waarmee de Koran werd gereciteerd. Ongekend, verbazingwekkend en wonderbaarlijk zijn de woorden van de Koran. Zo krachtig, dat men enkel door een luisterend oor totaal verstrooit raakt en zich geroepen voelt om deze boodschap verder te ontdekken.

O mensen, voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen

Koran, hoofdstuk 10:57

Het effect van de Koranrecitatie op mensen is één van de wonderen van de Koran. Het is het letterlijke woord van God die de harten van de mensen prikkelt en vult met barmhartigheid. De taal, retoriek en organisatie van woorden, de precisie van woordkeuzes en de stijl van de Koran is uniek en wonderbaarlijk. Niet alleen onder moslims, maar ook onder Arabische christenen en joden wordt beaamt dat de Koran de standaard is van de Arabische taal.

Alif Lam Ra. (Dit is) een Boek waarvan de Verzen hecht zijn geplaatst en die vervolgens zijn uiteengezet, van de Zijde van de Alwijze, de Alwetende

Koran, hoofdstuk 11:01

De wijze waarop de teksten zijn georganiseerd zet mensen aan het denken en roept op tot het overpeinzen en ontdekken van de natuurlijke processen en wijsheden achter de schepping. Vele verzen (ayaat) vertellen over de schepping en brengen merkwaardige details naar voren die pas later in de wetenschap bevestigd zijn. Maar de Koran bevat meer dan dit; het is een boek met serieuze, praktische, relevante adviezen voor het dagelijks leven. Voor moslims fungeert de Koran als een counselor voor problemen en therapeutisch adviseur voor spirituele rust. Tevens staan er wetten in beschreven omtrent het huwen, scheiden en zelfs erfrechten die het doel hebben om mensen onder een harmonieus concept van vrede en rechtvaardigheid te brengen. Er is veel te zeggen over de inhoud van de Koran, maar één ding is zeker; het is te allen tijde in authentieke staat gebleven en de wetten en regelgevingen zijn tot aan de dag van vandaag onveranderd gebleven.

Denken zij dan niet na over de Koran? En wanneer (die) anders dan van bij Allah geweest was, dan zouden zij daarin veel tegenstrijdigs vinden

Koran, hoofdstuk 4:82

Om het nog spannender te maken heeft Allah in de tijd waarin de Arabieren experts waren op het gebied van taal en poëzie de mensen uitgedaagd om met een gelijke te komen aan de Koran. Na vele pogingen bleek dit onmogelijk te zijn, waarop Allah de uitdaging minimaliseerde, tot het komen aan een gelijke tekst van slechts tien verzen. Nochtans bleek dat niet haalbaar te zijn, waarop Allah de volhardende, koppige mensen uitdaagde en instrueerde om alle mogelijke hulp in te schakelen (buiten die van Allah) om met een gelijke te komen aan één hoofdstuk (soerah), dat slechts uit drie verzen bestaat;

En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben neergezonden aan Onze dienaar (Mohammed), brengt dan een gelijkwaardige soerah voort, en roept jullie getuigen buiten Allah op, als jullie waarachtigen zijn

Koran, hoofdstuk 2:23

Deze uitdaging blijft staan tot aan de dag des oordeels.

De Koran is een boek dat gekoesterd en gewaardeerd dient te worden. Wanneer men het leest dient men dit met een open hart te doen. De taal, de retoriek, stijl, verhaalvormen van vroegere volkeren, wetenschappelijke bewijzen, het rechtssysteem en het effect van de recitatie op de luisteraar behoren allen tot de wonderen van de Koran. Eén van de grootste wonderen is het gemak waarop de verzen gememoriseerd kunnen worden. De Koran bestaat uit 114 hoofdstukken die door vele miljoenen mensen compleet zijn gememoriseerd, zelf door niet Arabischtalige mensen.

Toenadering zoeken naar dit Boek betekent toenadering zoeken tot jouw Schepper. De beloning voor een ieder die middels de Koran contact zoekt met zijn Schepper, stilstaat bij de gunsten, zich inspant, zoekende naar de tevredenheid van Allah en de Koran op zijn beste wijze reciteert en voordraagt aan de mensen is ontzettend groot. Voornamelijk voor de mensen die de gehele Koran hebben gememoriseerd, dit als handleiding gebruiken, oproepen tot het goede en hier zelf ook naar handelen.

In een overlevering (uit de verzameling van Tirmidzi) wordt verteld hoe groot deze beloningen kunnen zijn; tegen de persoon die de Koran heeft gememoriseerd en hiernaar handelt, zal gezegd worden; '…Reciteer en ga vooruit in status (in het paradijs).’. In een andere overlevering zei de profeet Mohammed;

Iedereen die de Koran leest, het uit zijn hoofd leert en er naar handelt, zijn ouders krijgen op de dag der opstanding een kroon om te dragen, waarvan het licht zal zijn zoals het licht van de zon, en zijn ouders zullen kledingstukken gegeven worden die alles ver overtreffen dat gevonden kan worden in deze wereld. Zij zullen zeggen: Waarom hebben wij ze gekregen om te dragen?' Er zal tegen hen gezegd worden: 'Omdat jullie kind de Koran geleerd heeft

Al-Haakim