De schepping

Wijze lessen uit de eerste schepping(en).

Uit het verhaal van de schepping (van Adam) kunnen we vele leringen trekken waarbij met name de gunsten van Allah aan Zijn schepping duidelijk worden.

In deze tekst zullen we kort spreken over de schepping. Vele bekeerlingen zullen bekend zijn met het scheppingsverhaal zoals verteld in de Bijbel. Dit komt echter niet overeen met wat we vinden in de bronnen van de islam. Het is daarom belangrijk te kijken wat de islam daarover zegt.

Dit wil ik doen, gekoppeld aan het verhaal van de eerste profeet die over de aarde heeft gelopen. Een profeet die in vele opzichten een bijzondere positie heeft. Het is namelijk een profeet die geen vader of moeder had. Een profeet die zich als eerste mens op de aarde bevond. Een profeet die de eerste was van de lange lijn van profeten die de mensheid gekend heeft. Een profeet wiens vrouw was geschapen uit één van zijn eigen ribben en uit wiens nageslacht de gehele mensheid is voortgekomen. De profeet Adam, vrede zij met hem.

Met betrekking tot de schepping van de profeet Adam zien we dat hij de eerste van de drie mensen is die op een bijzondere wijze is geschapen. De wijze waarop dit plaatsvond is niet zoals de wijze waarop vrijwel de gehele mensheid tot stand is gekomen, namelijk vanuit een man en een vrouw. Integendeel, gezien Adam de eerste mens was moest zijn schepping wel op een bijzondere wijze plaatsvinden. Dit wordt dan ook op diverse plaatsen in de Koran aan ons omschreven:

Gedenkt toen jouw Heer tot de engelen zei: ‘Voorwaar, Ik zal een mens scheppen van klei, uit zwart slijk gevormd

Koran, hoofdstuk 15:28

En in het daaropvolgende vers vermeldt Allah dat Hij Zijn Geest in hem blies. Daarnaast vinden we terug in een authentieke overlevering, die ik vanwege zijn lengte, hier kort zal samenvatten. Allah schiep hem uit klei, deze bestond uit diverse kleuren en kenmerken gezien het van diverse plaatsen van de wereld was genomen. Dit is dan ook de reden dat de mens verschilt in huidskleur, karakter enzovoorts.

Allah heeft Adam dus op een bijzondere wijze geschapen en na hem zouden er nog maar twee personen zijn die op wonderbaarlijke wijze ter wereld zouden komen. Eén van hen zullen we straks nog noemen; zijn vrouw Eva.

Als het gaat om de dag waarop de schepping van Adam plaatsvond, dan vinden we terug in een overlevering uit de sahih van imaam Muslim dat de profeet Abu Hurairah bij de hand nam en tegen hem zei:

Allah schiep de aarde op zaterdag. Plaatste de bergen daarop op zondag. Schiep de bomen op maandag. Het licht op dinsdag. De onderscheidende zaken hiertussen op woensdag. De dieren op donderdag en schiep de mens, Adam op vrijdag, het latere deel van de dag.

Muslim

En zowel de wijze waarop de profeet Adam werd geschapen, als de dag waarop dit plaatsvond zijn via vele wegen aan ons overgeleverd.

Nadat deze grootse gebeurtenis had plaatsgevonden en Adam zich in de tuin bevond vond een volgende belangrijke gebeurtenis plaats. Allah besloot om een echtgenote te scheppen voor Adam. Een echtgenote met wie hij samen zou kunnen zijn zodat hij zich niet alleen zou voelen. Met wie hij kinderen zou kunnen krijgen en bij wie hij rust, liefde en genegenheid zou vinden. Met de schepping van deze vrouw kwam de tweede mens op wonderbaarlijke wijze ter wereld.

Allah nam, om haar te scheppen, namelijk één van de ribben van Adam en schiep daaruit zijn vrouw. Abu Hurairah overlevert:

Wees goed voor de vrouwen, omdat de vrouw is geschapen uit een rib…

Bukhari

En de overlevering gaat uiteraard verder, maar waar het ons om gaat is dit gedeelte.

Nadat deze schepping had plaatsgevonden leefden Adam en zijn vrouw samen in de tuin en genoten van de voorzieningen die Allah hen schonk. Deze gunst waarmee Allah hen voorzag was echter aan één belangrijke voorwaarde gekoppeld; zij mochten niet eten van één van de bomen die groeide in de tuin, als een verbod van Allah om hun gehoorzaamheid aan hem te testen:

En Wij zeiden: O Adam, verblijft in het Paradijs, jij en je vrouw, en eet daaruit overvloediglijk, zoals jullie willen, maar nadert deze boom niet, anders zullen jullie tot de onrechtplegers behoren.

Koran, hoofdstuk 2:35

Ondanks het verbod van Allah, hebben zowel Adam als Eva van de zogenoemde verboden boom gegeten. Dit alles onder de aansporing van Iblies (de duivel) die hen, door hen te verleiden met loze beloftes, aanzette tot ongehoorzaamheid aan Allah. Hier ontstaat tevens ook het meningsverschil of de tuin waarin Adam en Eva zich bevonden een tuin van het paradijs is of een plaats op aarde. De meest aannemelijke mening lijkt te zijn dat het niet het daadwerkelijke paradijs is en Allah weet het beter.

Overigens zien we dat in de Koranische traditie niet wordt gekeken naar wie als eerste van de boom heeft gegeten zoals dit gebeurt binnen de joods-christelijke traditie. In de Koran wordt simpelweg geconstateerd dat zij er beiden van aten, in soerah Taha (121) lezen we hierover:

Vervolgens aten zij ervan…

Koran, hoofdstuk 20:121

Het is uiteindelijk ook niet zozeer van belang of het Adam of Eva was die als eerste van de boom at, wat van belang is in deze kwestie is de kern van het verhaal; het feit dat er ongehoorzaamheid aan het bevel van Allah heeft plaatsgevonden. Deze zonde heeft tot gevolg gehad dat het verblijf in de tuin ten einde kwam.

Wat betreft het nageslacht van Adam; er is bekend dat zijn vrouw steeds tweelingen ter wereld bracht. Bij iedere zwangerschap kwam zowel een jongen als een meisje ter aarde en zij trouwde kruiselings met een andere tweeling. De meest bekende van zijn kinderen zijn Kain en Abel. Over het verhaal dat zich tussen hen heeft afgespeeld zou een complete presentatie kunnen worden gegeven maar in sha Allah zullen wij het houden bij de profeet Adam. Meer specifiek over de overlevering over de schepping en wat op welke dag geschapen is.

In de overlevering die we hebben aangehaald om aan te tonen op welke dag Adam geschapen is, zijn ook de zaken genoemd die op andere dagen werden geschapen. En als we deze overlevering goed bekijken, dan zien we dat Allah de mens als laatste van Zijn schepping heeft geschapen.

En daarmee voorzag Allah Adam rijkelijk van gunsten, nog voor hij was geschapen. Alle zaken waren er immers al, het eten en drinken was er en de bomen die schaduw konden geven waren er. Alles wat de mens nodig had was door Allah al geschapen voordat Hij de mens schiep. En dit is niet alleen zo bij Adam, dit is tot op de dag van vandaag het geval. Want is het niet zo dat Hij jou geboren liet worden in een wereld die je hulpeloos binnentrad. Maar Hij begunstigde je met een moeder die je zoogde, met een vader die je onderhield, met een warm bed waarin je kon slapen en een huis waarin je bescherming vond tegen hitte, kou, wind en regen?

En is het niet zo dat toen je opgroeide Hij je bleef voorzien met de gunst van voedsel, drank en huiselijke veiligheid? En is het niet zo dat Hij je de gunst schonk van het huwelijk en misschien zelfs van kinderen? De gunst van de islam?

Allah heeft ons zoveel geschonken en zoveel mogelijkheden gegeven, zoveel intelligentie, kracht, gezondheid en financiële middelen, laat ons die dan ook gebruiken op Zijn weg! Kijk naar jezelf, kijk waarmee Allah je begunstigd heeft, kijk waar je talenten liggen. De ene is sociaal vaardig, de ander heeft organisatorisch talent, weer een ander is goed in het opdoen van kennis om dit vervolgens te verspreiden. Gebruik deze gunsten op de weg van Allah. Laat ons onze tong gebruiken om de Koran te reciteren. Laat ons onze zintuigen en verstand gebruiken om na te denken over de schoonheid van Zijn schepping. Laat ons onze financiële middelen gebruiken om uit te geven op Zijn weg, al is het maar een halve dadel.

En laat dit hetgeen zijn wat je meeneemt uit het verhaal van deze eerste profeet en de schepping. Laat ons getuigenis afleggen van onze dankbaarheid voor de gunsten van Allah door onze tijd besteden aan het werken voor het paradijs door de tevredenheid van Allah te zoeken.